باجه اداره کل تعاون استان
کد شعبه 0
آدرس تبریز - میدان جهاد (نصف راه) روبروی مهدیه تبریز
مسئول شعبه
تلفن 41--
فکس