باجه فنی و حرفه ای
کد شعبه 0
آدرس تبریز -جاده سنتو- تقاطع قرا ملک - سازمان فنی و حرفه ای
مسئول شعبه
تلفن 41--32901482
فکس