باجه تکاب
کد شعبه 0
آدرس خیابان انقلاب غربی پائین تر از چهارراه مرکزی
مسئول شعبه
تلفن 44--45536191
فکس 45536391