باجه اشنويه
کد شعبه 0
آدرس خیابان امام - اول بلوار پیرانشهر
مسئول شعبه
تلفن 44--44629070
فکس 44631297