باجه فریدونشهر
کد شعبه 0
آدرس خیابان دکترشریعتی پلاک 8
مسئول شعبه سپاهان اصفهان
تلفن 31--57597410
فکس 57596375