باجه پایانه مرزی
کد شعبه 0
آدرس مهران ، بازارچه مرزی
مسئول شعبه مهران
تلفن 84--33826997
فکس 33826996