باجه فرخ شهر
کد شعبه 0
آدرس فرخ شهر خیابان امام خمینی
مسئول شعبه
تلفن 38--32425524
فکس