باجه عجب شیر
کد شعبه 0
آدرس عجب شیر – خ شهید رجائی ، روبروی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران
مسئول شعبه
تلفن 41-37632767-
فکس 37622677