باجه بعثت
کد شعبه 0
آدرس اردبیل - میدان بعثت کد پستی 5619765887
مسئول شعبه منصور حسن پور سقرلو
تلفن -33617535-
فکس