باجه تنگستان
کد شعبه 0
آدرس خیابان پاسداران - ساختمان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنگستان کدپستی 7551868139
مسئول شعبه
تلفن 77-35225966-
فکس 35225966