خیام
کد شعبه 1724
آدرس میدان محمدیه ،خیابان خیام روبروی متروی خیام پلاک 564 کد پستی 1199784114
مسئول شعبه حسن خزایی
تلفن 21-55613404-55613447
فکس 55613083