غدیر شهران
کد شعبه 1725
آدرس میدان اول شهران - ضلع شمال شرقی - پلاک 105
مسئول شعبه امیر سلیمانی
تلفن 21-44329960-44329962-64
فکس 44329961