سهروردی
کد شعبه 1726
آدرس خیابان سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین پلاک333
مسئول شعبه جمشید آرین مهر
تلفن 21-86125261-86125249
فکس 86027968