آزادی
کد شعبه 1729
آدرس خ آزادی- روربروی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پلاک 318
مسئول شعبه مریم سلیم پور
تلفن 21-66895101-66892073
فکس 66896097