باجه فیروزکوه
کد شعبه 0
آدرس فیروزکوه- میدان معلم- خیابان پاسداران
مسئول شعبه عادل معصومی
تلفن 21-76443802-76446247
فکس 76447458