باجه فرخ شهر
کد شعبه 0
آدرس فرخ شهر خیابان شهدا جنب بانک کشاورزی کد پستی 8831844519
مسئول شعبه روزبه مردانی فهفرخی
تلفن 38-33240890-
فکس