باجه سرخس
کد شعبه 0
آدرس سرخس - خ امام خمینی- حاشیه میدان شهید چشمک
مسئول شعبه صادق نورانی
تلفن 51-34520056-34539229
فکس