باجه مه ولات
کد شعبه 0
آدرس فیض آباد - خیابان امام خمینی - ابتدای میدان صاحب الزمان
مسئول شعبه حسین شیبانی
تلفن 51-56727588-56727589
فکس