باجه خاش
کد شعبه 0
آدرس خاش - خيابان امام خميني ( ره ) روبروی مجتمع تجاری براسان
مسئول شعبه
تلفن 54-33722053-
فکس 33724552