باجه ارسنجان
کد شعبه 0
آدرس ارسنجان - خیابان ولیعصر(عج) جنب بانک کشاورزی
مسئول شعبه
تلفن 71-43523472-43525571
فکس