باجه ماسال
کد شعبه 0
آدرس ماسال -خ انقلاب
مسئول شعبه
تلفن 13-44660574-
فکس 44660572