باجه فرمهین
کد شعبه 0
آدرس فرمهین - بلوار شهید چمران نبش خیابان 12 متری تربیت
مسئول شعبه جواد جعفری
تلفن 86-33724001-2-
فکس 33724002