باجه خاتم
کد شعبه 0
آدرس خاتم - هرات - خیابان امام
مسئول شعبه سمیه عبدانی
تلفن 35-32570914-16-
فکس 32570915